Neem direct contact op: 0229 70 60 10 info@bhvcentrale.nl Wieder 25A, 1648 GA De Goorn
0
€ 0,00

Inleiding

Bij het adviseren over en het afnemen van producten, faciliteren van trainingen of diensten vragen wij veel vertrouwelijke informatie van klanten. Wij respecteren de privacy van al onze klanten en klanten van ons bedrijf moeten ervan uit kunnen gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons verstrekt en deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen.

In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een zorgvuldige dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame professionals.

Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het eventueel noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens uitwisselen met instructeurs, opleidingscentra, examenbureaus en systeembeheer, omdat dit de kern van onze taken als dienstverlener raakt. Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en verwerkt in ons intern gehouden verwerkingsregister. Klanten en andere betrokkenen kunnen deze, op verzoek, ontvangen. Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG;
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

 1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 2. Dit reglement is van toepassing binnen ons bedrijf en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en andere betrokken natuurlijke personen.

3. Doel

 1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van ons bedrijf, het realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 2. De doeleinden waarvoor binnen ons bedrijf gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

4. Vertegenwoordiging betrokkene

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, is in de plaats van toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiger jegens de verwerker, dan is de mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene, dienst schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijden worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een verwerker, dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen verwerker en verantwoordelijke.
 4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De verwerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

6. Rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
  • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (bijvoorbeeld een bestelling van een product of overeenkomst voor het afsluiten van een dienst of de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het assisteren bij het beheer van een overeenkomst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
 5. De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat. In de regel zal een dergelijke basis niet aanwezig zijn voor onze dienstverlening.
 6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de verwerker – en ook de verwerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
 7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die op basis van een (arbeids-) overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

7. Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of andere natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met onze dienstverlening.
 2. De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst tot dienstverlening. In die gevallen waarbij er geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 3. De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden als adviseur en/of bemiddelaar in onze producten en diensten uit te kunnen voeren.

8. Bijzondere persoonsgegevens

 1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 9 en met 10 van de AVG).

9. Gegevensverwerking

Gegevens verkregen bij betrokkene

 1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
  • zijn identiteit;
  • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
 2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

10. Recht op inzage

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.
 2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen. Voor het verstrekken van een dergelijke mededeling kunnen kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de betrokkene, die om inzage van zijn persoonsadministratie verzoekt, een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
 3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
 4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
 5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
  • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

11. Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 2. Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals opleidingscentra, instructeurs, examenbureaus en systeembeheer.

12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
 4. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

13. Bewaren van gegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 3. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 4. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
  • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
  • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist (onder andere de Wet op het financieel toezicht) is of
  • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

14. Verwerkingsregister

 1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, is door ons in kaart gebracht en verwerkt in een intern gehouden verwerkingsregister, voordat met de verwerking wordt begonnen.
 2. In die gevallen dat een door ingezet geautomatiseerd proces voor de verwerking van persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkene oplevert, rekening houdende met de aard en de context van de gehouden persoonsgegevens, dan voeren wij voordat wij met deze verwerking starten een gegevensbescherming-effectbeoordeling uit en zorgen wij dat wij de risico’s die hiermee gepaard gaan voldoende beheersen, om zodoende de rechten van betrokkenen voldoende te kunnen waarborgen.
 3. In het intern gehouden verwerkingsregister staat vermeld:
  • de naam, adres, e-mailadres en de betaalgegevens van de verantwoordelijke;
  • het doel of de doelen van de verwerking;
  • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
  • de aangehouden bewaartermijnen.

15. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BHV Centrale B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BHV Centrale B.V. geen cookies ontvangt.

 

We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag hebt geplaatst.

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

 

We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account als u bent ingelogd op uw account.

Met betrekking tot de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens verbinden wij alleen uw cookies met uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op uw account. Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op de naleving van de algemene voorwaarden van de BHV Centrale.

BHV Centrale bewaart uw persoonsgegevens niet. U kunt cookies eenvoudig via de browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

16. Datalekken

 1. Indien de verantwoordelijke wordt geconfronteerd met een datalek, dan onderzoekt zij of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten.
 2. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of er is om een andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeert verantwoordelijke de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.
 3. Indien verantwoordelijke niet alle gelekte persoonsgegevens (goed) heeft versleuteld, of indien het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan meldt de verantwoordelijke het datalek eveneens aan de Autoriteit Financiële Markten. Het is mogelijk dat in overleg met de genoemde toezichthouders ook wordt besloten om de betrokkenen te informeren over het mogelijke datalek.

17. Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 • de verantwoordelijke;
 • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke;
 • de rechtbank.

18. Wijziging inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
 2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 3. Dit reglement is per 24-05-2018 in werking getreden.
 4. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

19. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Informatie over de Algemene verordening persoonsgegevens:

Klantenservice

Klant beoordelingen

Gerard Smolenaars - Prevenco Opleiding & Training B.V.
 • Vanaf de oprichting tot aan vandaag, worden alle bestellingen stipt en accuraat in behandeling genomen. Als er vragen zijn, worden die veelal direct beantwoord. En als het dan onverhoopt toch eens niet helemaal goed gaat met de bestelling, is dat direct weer verholpen. Wij vinden de BHV Centrale een zeer betrouwbare leverancier!!!

  Contact

  BHV Centrale
  Bezoekadres & Hoofdkantoor

  Wieder 25A
  1648 GA De Goorn

  BHV Centrale
  Opleidingscentra

  Wieder 25A
  1648 GA De Goorn

  De Corantijn 91C
  1689 AN Zwaag

  Email: info@bhvcentrale.nl
  Algemeen: 0229-706010
  Copyright © 2024 - BHV Centrale.nl. Alle rechten voorbehouden