Neem direct contact op: 0229 70 60 10 info@bhvcentrale.nl Wieder 25A, 1648 GA De Goorn
0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

 

BHV Centrale BV

Artikel 1: Algemeen

Onder deze voorwaarden wordt verstaan: Verkoper: BHV CENTRALE B.V. te Zwaag. Koper: de contractuele wederpartij van Verkoper.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeen-komsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Eventueel door Koper gepresenteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden van Verkoper dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.


Artikel 2: aanbieding, totstandkoming, prijs, betaling, kosten en zekerheid

Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht, dan wel door bestelling door Koper via de digitale verkoopkanalen van Verkoper. Annulering van een bestelling kan slechts geschieden indien Verkoper daarmee schriftelijk instemt.

Getoonde of verstrekte modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

De door Verkoper opgegeven prijzen, evenals de overeengekomen prijzen zijn, tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, exclusief de verschuldigde omzetbelasting en overige op de prestatie drukkende be­lastingen.

De door Verkoper opgegeven, evenals de overeengekomen, prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, ge­baseerd op levering ex works magazijn Verkoper te Zwaag. Leveringsbedingen moeten worden uitgelegd op de voet van hetgeen in de meest recente editie van de Incoterms (Internationale leveringsvoorwaarden) is bepaald.

Betaling van de door Verkoper uit te zenden facturen dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na hun dagtekening. Indien de koper niet binnen deze termijn betaalt raakt hij van rechts-wege in verzuim en wordt hij over het factuurbedrag vanaf de 15e dag na factuurdatum de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 BW verschuldigd. De wettelijke handelsrente bedraagt vanaf 1 juli 2011: 8,25%.

Indien Verkoper bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat – al dan niet middels tussenkomst van een derde – komen de kosten daarvan voor rekening van Koper. In ieder geval bedragen deze kosten 15 % van het factuurbedrag.

Verkoper heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft Verkoper het recht om tijdens de uitvoering van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij zodanige aanwijzingen verkrijgt dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming door de koper van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de koper, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet.


Artikel 3: Intellectuele eigendom

Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en ’knowhow’ blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van verkoper noch geheel noch ge­deeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.

Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectueel eigendomsrechten van derden.


Artikel 4: Levering

Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen geschiedt de levering ex works, magazijn Verkoper te Zwaag. Daarvan is ook sprake indien Verkoper op verzoek van de koper een vervoerder inschakelt, en Verkoper de kosten van transport aan de koper in rekening brengt. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies, dan wel tenietgaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald.

Overeengekomen levertermijnen zijn, tenzij schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen, niet fataal. Verkoper raakt pas in verzuim doordat zij door de koper schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij aan haar een in overleg met haar te bepalen termijn wordt gesteld om alsnog na te komen en nakoming binnen die termijn uit blijft.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Verkoper behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan ook aan de koper uitgeleverde en uit te leveren zaken, totdat de koper: a. De prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en, b. Alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Verkoper ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en, c. De vorderingen heeft voldaan die Verkoper op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken. Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.

Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.

Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.


Artikel 6: Opvolging van meegeleverde gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatrege­len voor een veilig gebruik

Koper dient alle in redelijkheid van hem te verwachten inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat de door Verkoper te leveren apparatuur door hem en zijn personeelsleden wordt gebruikt met inachtne­ming van de bijgesloten gebruikshandleidingen en ook overigens het nodige te doen, waaronder het geven van informatie, teneinde een veilig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur te waarborgen.

De Koper draagt er zorg voor dat ook zijn afnemers en overige derden worden geïnformeerd met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur. De koper dient de door Verkoper meegeleverde gebruikshandleiding, en overige documentatie, tegelijkertijd met de apparatuur, aan zijn eventuele afnemers, mee te leveren.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de voorwaarden zoals in dit artikel genoemd.


Artikel 7: Omgaan met en gebruik van de in het apparaat opgeslagen data

Gegevens die opgeslagen zijn in de geleverde zaak of op bijgeleverde materialen als geheugenkaarten, mogen nooit door de koper zelf worden verwijderd. De koper is verplicht er op toe te zien dat derden data niet verwijderen. Verwijdering van gegevens mag slechts door Verkoper geschieden.

Op verzoek van de koper, de patiënt of de behandelende specialist zullen de betreffende gegevens worden overhandigd aan de behandelende specialist. De koper garandeert dat hij bij dit verzoek handelt op ver­zoek van de patiënt.

Gegevens die opgeslagen zijn in de geleverde zaak of op bijgeleverde materialen mogen te allen tijde door Verkoper worden gebruikt voor geanonimiseerd statistisch onderzoek door belanghebbende partijen.


Artikel 8: Klachten en informatieverplichtingen van de koper

De koper dient de ontvangen zaken onverwijld na aflevering te controleren op hoeveelheid en uiterlijk waarneembare gebreken. Indien er uiterlijk waarneembare gebreken blijken, dan wel de hoeveelheid af­geleverde zaken niet overeenkomt met de op het vervoersdocument aangegeven of overeengekomen hoeveelheid, dient koper een aantekening op het vervoersdocument te maken, dan wel Verkoper hiervan onverwijld, uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst, in kennis te stellen.

De koper dient voorts zo spoedig mogelijk een onderzoek in te stellen naar de niet in alinea 1 van dit artikel genoemde gebreken. Verkoper verwacht in ieder geval van de koper, en de koper is daartoe ver­plicht, dat hij de zaak op gebreken onderzoekt – en, indien een gebrek blijkt, onder opgave van redenen bij Verkoper protesteert – voordat hij de zaak in gebruik neemt, en wel zodanig tijdig dat Verkoper de gelegenheid heeft om naar eigen inzicht en keuze het gebrek te herstellen, dan wel een nieuwe zaak te leveren voordat deze in gebruik wordt genomen. Van in gebruikneming is sprake zodra de zaak is uitgepakt en geïnstalleerd om in voorkomend geval dienst te doen. Indien de koper de zaak heeft gekocht met de bedoeling om deze aan derden door te leveren, verwacht Verkoper, en is koper daartoe verplicht, dat het onderzoek naar de deugdelijkheid van het gekochte in ieder geval plaatsvindt, en dat koper zo nodig bij Verkoper protesteert, vóórdat de verkochte zaak aan de afnemer van de koper wordt afgeleverd.

Mocht, ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek, tijdens het gebruik gebreken blijken, die in geen geval in het kader van het in de vorige twee leden van dit artikel verlangde onderzoek konden worden ontdekt, dient de koper Verkoper onverwijld van het gebrek op de hoogte te stellen en, eveneens onverwijld, in overleg met Verkoper de nodige maatregelen te nemen, teneinde gezondheidsschade, en overige schade, te beperken of uit te sluiten. Indien de koper van zijn afnemer een klacht ontvangt dient hij eveneens, in overleg met die afnemer en met Verkoper, het nodige te doen om gezondheidsschade, en overige schade, te beperken of uit te sluiten, en de door zijn afnemer gemelde gebreken onverwijld door te geleiden naar Verkoper.

Steeds is de koper verplicht om indien de door Verkoper verkochte zaak een foutsignaal geeft, onverwijld met Verkoper contact op te nemen en, indien het apparaat een foutcode laat zien, die foutcode aan Ver- koper door te geven. De koper is verplicht om de instructies van Verkoper op te volgen.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper en diens afnemers c.q. gebruikers, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en derge-lijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.

Indien de assuradeur van Verkoper om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprake-lijkheid van Verkoper te allen tijde worden beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende product of dienst exclusief BTW.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatieverstrekking door of namens Koper.

De aansprakelijkheid van Verkoper vervalt eveneens indien schade optreedt als gevolg van strijdig handelen met de garantiebepalingen, zoals opgenomen in artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer be­dongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Koper en ieder ander de geleverde zaak in gebruik neemt.


Artikel 10: Garantiebepalingen

De garantietermijn bedraagt – afhankelijk van het product – zes maanden tot 7 jaar na levering door Verkoper van de zaken aan Koper, tenzij door Verkoper en Koper schriftelijk een andere termijn is over­eengekomen.

Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan Verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek evenals de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Verkoper zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken vervangt. Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding.

De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien: – Sprake is van gewone slijtage van het materiaal; – Sprake is van gebreken, veroorzaakt door zaken of nalatigheid van anderen dan Verkoper – De gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd; – Sprake is van reparatiepogingen van Koper die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door Verkoper;

Zaken of onderdelen daarvan, die als gevolg van garantie of als gevolg van een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Verkoper.


Artikel 11: Overmacht en ontbinding

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig ziekte van werknemers of hulp- personen van Verkoper, indien er voor zover het gaat om werknemers of hulppersonen die bij de verkoop en aflevering van de betrokken zaak of het uitvoeren van de opdracht zijn betrokken, staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf evenals overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Verkoper kan worden verlangd.

Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelen- stelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toe­komende te vorderen.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten die Verkoper sluit is het Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van, indien anders van toepassing, het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereen- komsten betreffende roerende zaken.

Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voor­waarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg ter beslissing aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Den Bosch, Nederland.

Deze Algemene voorwaarden treden in plaats van eerdere versies daarvan.


Vastgesteld te Zwaag op 1 oktober 2015

Klantenservice

Klant beoordelingen

Nico Geurts - Schietvereniging SV de Vrijheid
 • 'SV de Vrijheid’ Hoorn is een schietsportvereniging waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Daarom heeft ‘SV de Vrijheid’ een 20-tal vrijwilligers, door BHV Centrale laten opleiden tot gecertificeerde BHV-er. Bij de BHV centrale wordt goed geluisterd naar onze wensen die vervolgens in nauwe samenspraak worden ingevuld. We hebben een aantal intensieve maar verrassende en leerzame trainingen voltooid. BHV Centrale doet dit met gedrevenheid en expertise op hun vakgebied. We kijken uit naar de volgende training in september!

  Contact

  BHV Centrale
  Bezoekadres & Hoofdkantoor

  Wieder 25A
  1648 GA De Goorn

  BHV Centrale
  Opleidingscentra

  Wieder 25A
  1648 GA De Goorn

  De Corantijn 91C
  1689 AN Zwaag

  Email: info@bhvcentrale.nl
  Algemeen: 0229-706010
  Copyright © 2024 - BHV Centrale.nl. Alle rechten voorbehouden